Interna utvärderingar är ett viktigt instrument för kvalitetsuppföljning på stiftelsens skolor

Utvärderingar och noggrann uppföljning av dem är en förutsättning för pedagogiskt utvecklingsarbete. Därför har stiftelsen sedan starten 1994 arbetat med interna utvärderingar av enskilda kurser och alla de faktorer som tillsammans utgör verksamheten. Undervisningen på de enskilda kurserna utvärderas över Internet av eleverna genom ett utvärderingsprogram som garanterar anonymitet för eleven. Varje år tillfrågas också elever i årskurs två på gymnasiet och årskurs åtta i grundskolan i en stor enkät, också över Internet, om hur de upplever andra faktorer än undervisningen, som exempelvis miljön, skolmaten och elevvården. Resultaten från utvärderingarna ligger sedan till grund för såväl utvecklingssamtal mellan rektor och lärare som för kvalitetsarbetet för påföljande år. Våra skolor deltar även i externa utvärderingar och granskas regelbundet av Skolinspektionen, våra stockholmsskolor även av Stockholms Stad.

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolors vision siktar högt:

”Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden.”

De flesta håller nog med om att skolan inte ännu är väl anpassad för att möta de individuella variationer i inlärningssätt, intresse och motivation som eleverna uppvisar, något som också bekräftas av den pedagogiska forskningen. Det finns alltså mycket kvar att åstadkomma när det gäller utveckling i skolan. Därför ligger pedagogisk utvecklingsarbete ständigt högt på agendan i stiftelsens skolor. Ett ledord för verksamheten är ”Hjärnan vill ha roligt”.